Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για τις μισθολογικές περικοπές


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ανακοίνωση για τις μισθολογικές περικοπές

2/9/2011

Συνάδελφοι – συναδέλφισες

To φθινόπωρο που μπαίνει και ο χειμώνας που έρχεται είναι πιο δύσκολα από τα όλα προηγούμενα για τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου και στο δημόσιο γενικότερα..

Μια σειρά από περικοπές στους μισθούς μας,  που ψηφίστηκαν με το μεσοπρόθεσμο και τους μετέπειτα νόμους του καλοκαιριού, θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται αναδρομικά από τον επόμενο μήνα. Καλό είναι να είμαστε σωστά ενημερωμένοι για το τι μας περιμένει.

Οι περικοπές είναι αναλυτικά οι παρακάτω:

1.Αύξηση φορολογικής παρακράτησης λόγω μείωσης του αφορολόγητου.
Στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου (πληρωμές 27/9ου και 13/10ου) θα ενσωματωθεί η αυξημένη παρακράτηση φόρου που προκύπτει από την αλλαγή του αφορολόγητου από 12.000 Ε σε 8.000 που έγινε με το νόμο 3986/2011 (εφαρμοστικός μεσοπρόθεσμου). Σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς θα αυξηθεί η μηνιαία παρακράτηση φόρου στο μισθό μας από 31 έως 40 Ε ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα. Σε όσους κινούνται σε καθαρό μισθό από 900 έως 1400ε η παρακράτηση υπολογίζεται γύρω στα 33 Ε.  Η παρακράτηση αυτή δεν θα γίνει αναδρομικά, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα μας έχει ενημερώσει το γραφείο μισθοδοσίας.Η παρακράτηση αυτή και η αλλαγή του φορολογικού συνετελεστή, σύμφωνα με το νόμο, δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους κάτω των 30 ετών.

  2. Μείωση κατά 50% του κίνητρου απόδοσης
Η περικοπή του κίνητρου απόδοσης κατά 50%  γίνεται από το ν. 4002/2011 (που ψηφίστηκε τον Αύγουστο) και ο οποίος στην παρ. 23 του άρθρου 55 αναφέρει :από 1-7-2011 μειώνεται κατά ποσοστό 50% το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 1του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3670/2008 και το οποίο διαμορφώνεται μετά τη μείωση αυτή για υπαλλήλους πουυπηρετούν σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά κατηγορία,α. ΥΕ στο ποσό των 28,50 € μηνιαίως,β. ΔΕ στο ποσό των 32 € μηνιαίως,γ. ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο στο ποσό των 40 € μηνιαίως,δ.  ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο στο ποσό των 45 € μηνιαίως καιε.  ΠΕ με πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο στο ποσό των 50 € μηνιαίως.(Τα ποσά των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ (ΥΕ και ΔΕ) τα οποία προσαυξάνονταν κατά δέκαΕυρώ (10 €) με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας, μειώνονται σε πέντε Ευρώ 5€. )Δηλαδή η περικοπή αυτή ξεκινά από τα 28.5ε για τους ΥΕ και φτάνει στα 50ε για τους ΠΕ.Η περικοπή αυτή θα ξεκινήσει από τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου, ενώ θα πρέπει μέσα σε δύο μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) να κρατηθούν αναδρομικά οι  περικοπές από 1/7/11, δηλαδή άλλων τεσσάρων μηνών. Δηλαδή για παράδειγμα το Νοέμβριο θα πρέπει σε έναν μήνα να γίνει κράτηση για τρεις (το Νοέμβριο και άλλους δύο αναδρομικά) δηλαδή σε έναν ΥΕ θα περικοπούν 28.5 + 57 = 85.5Ε , μόνο από την περικοπή του κίνητρου απόδοσης.Για τους γιατρούς (οι οποίοι δεν παίρνουν κίνητρο απόδοσης λόγο ειδικού μισθολογίου) θα περικοπεί κατά 20% το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, και θα γίνει και σ΄ αυτούς αναδρομικά από 1/7/11 η κράτηση τον  11Ο   και το 12ο 

.3.Ειδική εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας
Με το νόμο  3986/2011 (εφαρμοστικός μεσοπρόθεσμου) ψηφίστηκε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας η οποία είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του δημοσίου  και η οποία έχει έναρξη ισχύος από 1/1/2011.Η παρακράτηση της θα ξεκινήσει από τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου (27/10ου και 13/11ου) και θα πρέπει σε δύο μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) να γίνει αναδρομική ισόποση παρακράτηση των προηγούμενων 10 μηνών. Δηλαδή για παράδειγμα το Νοέμβριο θα πρέπει σε έναν μήνα να γίνει κράτηση του 2% για έξι μήνες (το Νοέμβριο και άλλους πέντε αναδρομικά) και το Δεκέμβριο το ίδιο. Από το 2012 η παρακράτηση θα συνεχιστεί 2% κάθε μήνα. Αν θέλουμε να έχουμε ένα παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με ετήσιο μισθό 18.000ε θα πρέπει να έχει ετήσια παρακράτηση 2% ίση με 360ε, που αντιστοιχούν με 30ε κάθε μήνα.Το Νοέμβριο θα του γίνει κράτηση για έξι μήνες, δηλαδή 180ε και το ίδιο και  το Νοέμβριο.


4. Ειδική εισφορά 1% υπέρ του ταμείου πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων
Με τον  ίδιο νόμο ψηφίστηκε και η ειδική εισφορά 1% υπέρ του ταμείου πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων η οποία είναι 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου με έναρξη ισχύος την 1/1/2011. Αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εργασίας για το πώς θα γίνει αναδρομικά η παρακράτηση, και το πιο πιθανό είναι ότι θα γίνει με τον ίδιο τρόπο με το 2%. Δηλαδή ένας εργαζόμενος με ετήσιο καθαρό μισθό 18.000ε θα πρέπει να έχει ετήσια παρακράτηση 1% ίση με 180ε, που αντιστοιχούν με 15ε κάθε μήνα.Το Νοέμβριο θα του γίνει κράτηση για έξι μήνες, δηλαδή 90ε και το ίδιο και  το Νοέμβριο. Όμως δεν  μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για το 1%, αν δεν εκδοθεί η εγκύκλιος του υπουργείου εργασίας.

Εκτός από τις μισθολογικές περικοπές, υπάρχει και  η έκτακτη εισφορά την οποία θα κληθούμε από την εφορία να πληρώσουμε με ειδοποιητήριο.  Για εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ο συντελεστής είναι 1%,   για εισοδήματα από 20.000 έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 2%,    για εισοδήματα από 50.000 έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 3%για εισοδήματα άνω των 100.00 ευρώ ο συντελεστής είναι 4%. Τα ειδοποιητήρια θα ξεκινήσουν να στέλνονται από την εφορία από την επόμενη εβδομάδα.Συνάδελφοι,όπως αντιλαμβάνεστε, από τις περικοπές που προκύπτουν από το μεσοπρόθεσμο, θα υποστούμε περικοπή στο μηνιαίο μισθό μας, που σε υπάλληλους από 900 έως 1400 ευρώ αντιστοιχούν κατά προσέγγιση από 90 έως 125 ευρώ το μήνα.Αν προστεθούν σε αυτά και οι περσινές περικοπές και οι φετινή έκτακτη εισφορά, μαζί με τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων, η συνολική απώλεια στο εισόδημα μας τα τελευταία 2 χρόνια προσεγγίζει το 40%.Επίσης με τις αναδρομικές παρακρατήσεις που θα γίνουν Νοέμβριο και Δεκέμβριο η μείωση του μηνιαίου μισθού μας σε αυτούς του μήνες θα φτάσει από 290 έως 360 ευρώ, κάτι απαράδεκτο και εξαιρετικά δύσκολο για όλους μας.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση και η τρόϊκα μεταβιβάζουν ξανά όλο το βάρος της αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης τους δημόσιους υπάλληλους και ιδιαίτερα στους χαμηλόμισθους και κακοπληρωμένους, όπως είμαστε εμείς.Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει δημοσιοποιήσει τις επίσημες προθέσεις της για το Ενιαίο μισθολόγιο και για την ένταξη μας στα Β.Α.Ε και όσα ακούγονται στα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν ακόμα καμιά επίσημη και σταθερή βάση. 
Σίγουρα μέσα σε μια περίοδο ανελέητων μισθολογικών περικοπών είναι δύσκολο να περιμένουμε ιδιαίτερα θετικές για εμάς εξελίξεις.

Απέναντι σε όλα αυτά, οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να στεκόμαστε απαθείς. Σίγουρα οι απεργίες έχουν αποδειχθεί ένα αναποτελεσματικό, αλλά και ιδιαίτερα επιβαρυντικό μέσο αντίδρασης. Μέσα από συζήτηση και διάλογο θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να καταλήξουμε στις μορφές αντίδρασης μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου