Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

Αναδιανέμονται θέσεις νοσηλευτικής ειδικότητας - 4 θέσεις για το ΓΝΑΝ - μέχρι 20/02/2024 η επιλογή υποψηφίων

 
Με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.2247 (δείτε την ΕΔΩ) αναδιανέμονται  θέσεις των ειδικευομένων νοσηλευτών (ΤΕ και ΠΕ)  χρονικής περιόδου λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, οι οποίες παρέμειναν ακάλυπτες κατά την 31η.03.2023, ήτοι: τριακόσιες ενενήντα τέσσερις (394) κενές θέσεις, στις νοσηλευτικές ειδικότητες: της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», της «Παθολογικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Παίδων», της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» και της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» και κατανέμονται ε αυτές αντίστοιχα ανά Υγειονομική Περιφέρεια και Νοσοκομεία, ως ακολούθως.

Για την 7η ΥΠΕ οι θέσεις είναι οι παρακάτω:


Γ. Η διαδικασία επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των Υ.Πε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020  (δείτε ΕΔΩ)  απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α)“Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοση-λευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), όπως ισχύει και στην υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19.08.2021 απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας: α) “Ανακουφιστικής καιΥποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας”, β) “Γεροντολογικής Νοσηλευτικής”, γ) “Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων”, δ)“Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας”,ε) “Ογκολογικής Νοσηλευτικής”, στ) “Παθολογικής Νοσηλευτικής”, ζ) “Νοσηλευτικής Παίδων” και η) “Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής”» (Β’3913).

Η επιλογή υποψηφίων διενεργείται μέχρι 20/02/2024, με άμεση ένταξη των ειδικευομένων νοσηλευτών στους φορείς υποδοχής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου