Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Εξώδικη γνωστοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες του υποχρεωτικού εμβολιασμού

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


 Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων [ΠΟΕΔΗΝ], η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους αρ.22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.


ΠΡΟΣ

1) Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,

2) Το Υπουργείο Υγείας,

3) Το Υπουργείο Εσωτερικών.

4) Το Υπουργείο Εργασίας


*****


Κύριοι Υπουργοί, 

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ, αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του ν. 4820/2021 ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν την υποχρέωση επίδειξης ή προσκόμισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή νόσησης από το προσωπικό των χώρων της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο εκπροσωπούμε και θεσπίζουν την επιβολή κυρώσεων κατά των συναδέλφων μας, αποφάσισε να κηρύξει απεργία – αποχή από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καλώντας όλα τα σωματεία μέλη σε μαζική συμμετοχή.

Οι λόγοι, για τους οποίους προκηρύσσεται η παρούσα απεργία – αποχή συνίστανται στο γεγονός, ότι α] η υποχρέωση επίδειξης ή προσκόμισης από τους εργαζομένους στον εργοδότη πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης παραβιάζει το ατομικό δικαίωμα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δη ευαίσθητων δεδομένων υγείας των εργαζομένων, β] η επιβολή του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού, πέραν της προσβολής της αυτοδιάθεσης των εργαζομένων, επισύρει την επιβολή της αναστολής των καθηκόντων των εργαζομένων, που δεν θα έχουν λάβει την πρώτη ή τη μονοδοσική δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι την 16η Αυγούστου για το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για το προσωπικό της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, μέτρο που έχει το χαρακτήρα κύρωσης μέσω της στέρησης των βιοποριστικών μέσων των ιδίων και των οικογενειών τους, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας και καταπατά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Αιτήματα της εν λόγω απεργίας - αποχής αποτελούν α] η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου θεσπίστηκε η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης του εργαζομένου στον εργοδότη και η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού του προσωπικού της Δημόσιας Υγείας και β] η κατάργηση του προβλεπόμενου ‘ειδικού διοικητικού μέτρου’ της αναστολής καθηκόντων των εργαζομένων που δεν θα έχουν λάβει την πρώτη ή τη μονοδοσική δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι την 16η Αυγούστου για όσους απασχολούνται στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για όσους απασχολούνται στις δομές υγείας της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, της μη καταβολής αποδοχών κατά τη διάρκεια της αναστολής και της μη αναγνώρισης του χρονικού διαστήματος της αναστολής ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, η ΠΟΕΔΗΝ δηλώνει, ότι μετά το πέρας δύο εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσεται απεργία -αποχή όλων των υπαλλήλων στον χώρο της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, που εκπροσωπούμε από κάθε διαδικασία υποχρεωτικής επίδειξης ή προσκόμισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και εν γένει οποιαδήποτε διαδικασία, που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 και 206 του ν. 4820/2021, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεώσεως των προϊσταμένων να ζητούν ή να συλλέγουν ή να καταχωρούν πιστοποιητικά νόσησης ή εμβολιασμού του προσωπικού, που υπάγεται στην αρμοδιότητα τους. 

 Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από τη διαδικασία της υποχρεωτικής επίδειξης ή προσκόμισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης, όπως περιγράφονται και συγκεκριμενοποιούνται στα άρθρα 205 και 206 του ν. 4820/2021, ως μέσο διαφύλαξης των εργασιακών τους συμφερόντων, προβλέπεται στις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Σας γνωστοποιούμε ότι, από την παρέλευση δύο εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, κηρύσσουμε απεργία αποχή από κάθε διαδικασία υποχρεωτικής επίδειξης ή προσκόμισης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρεώσεως των προϊσταμένων να ζητούν ή να ελέγχουν ή να συλλέγουν ή να καταχωρούν πιστοποιητικά νόσησης ή εμβολιασμού του προσωπικού, που υπάγεται στην αρμοδιότητα τους και εν γένει από οποιαδήποτε διαδικασία, που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 και 206 του ν. 4820/2021 του προσωπικού των χώρων της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στον χώρο της Δημόσιας Υγείας και τους οποίους εκπροσωπούμε.  

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται, προς γνώση τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων. 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου