Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Σχετικά με τις αιτήσεις για αναγνώριση προϋπηρεσίας

Eπειδή στο ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου έρχονται πολλές αιτήσεις συναδέλφων σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας και επειδή επικρατεί μεγάλη σύγχυση σχετικά με το θέμα λόγω της ιδιότυπης νομοθεσίας, θα ήθελα να κάνω κάποιες βοηθητικές παρατηρήσεις – διευκρινήσεις προς όλους του συναδέλφους σχετικά με το θέμα:

  • Η αναγνώριση προϋπηρεσίας είναι δύο μορφών:  Α)Η βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό  'η στο δημόσιο τομέα και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016(δείτε το ΕΔΩ).  Β )η μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε Νομικά Προσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και σε Νομικα Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και δε ΔΕΚΟ. Η μισθολογική αναγνώριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015( δείτε τον ΕΔΩ).
  • Στις αιτήσεις που κάνουν οι συνάδελφοι θα πρέπει να διευκρινίζουν ποια μορφή (βαθμολογική  ή μισθολογική) αναγνώρισης προϋπηρεσίας διεκδικούν. Αν διεκδικούν και τις δύο μορφές θα πρέπει να το αναφέρουν ρητά στην αίτηση τους.
  • Η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος του εργαζόμενου και να είναι σε συναφές αντικείμενο.
  • Οι συνάδελφοι που έχουν προϋπηρεσία σε δημοτικές εταιρίες (ΝΠΙΔ) σε προγράμματα όπως το “βοήθεια στο σπίτι”, μπορούν να την αναγνωρίσουν και βαθμολογικά και μισθολογικά, αρκεί στη σχετική βεβαίωση  από τη δημοτική εταιρία να αναφέρεται ότι η εταιρία εμπίπτει στις διατάξεις  των φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015.
  • Οι συνάδελφοι που έχουν προϋπηρεσία σε εταιρίες (ΝΠΙΔ)που επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, μπορούν να την αναγνωρίσουν και βαθμολογικά και μισθολογικά, αρκεί να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση που να αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρία ή ΝΠΙΔ επιχορηγείται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού της.


Είμαι στη διάθεση όλων των συναδέλφων για διευκρινήσεις και οποιαδήποτε δυνατή βοήθεια.

Γιώργος Μανουσάκης
εκπρόσωπος εργαζομένων πλην ιατρών στο ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου