Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας του ΓΝΑΝ

 


Οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας όπως περιλαμβάνονται στην απόφαση του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου  για την έγκριση σκοπιμότητας, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση διενέργειας ανοικτού κάτω του ορίου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, είναι οι παρακάτω:

 Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας θα παρέχει στη Διοίκηση υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας θα τις καταχωρεί και σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θα έχει σελιδομετρηθεί και θα θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

2. Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων και τη Διοίκηση.


 Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στη Διοίκηση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,

β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,

γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,

β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

3. Ο τεχνικός ασφάλειας να έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στη Διοίκηση και στους εργαζομένους.

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

5. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

6. Ο τεχνικός ασφάλειας οφείλει, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να συνεργάζεται με την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε)ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.

7. Ο τεχνικός ασφάλειας οφείλει να παρέχει συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Εή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνει για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ του Τεχνικού Ασφάλειας

Α. Ο αριθμός των εργαζομένων που θα εποπτεύει ο τεχνικός ασφαλείας είναι 981 εργαζόμενοι.

Στις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου ανήκουν το ΚΨΥ και το Ψυχαργώς. Αριθμός εργαζομένων λογίζεται το σύνολο των εργαζομένων σε όλα τα παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις της κύριας επιχείρησης. Καθώς ο αριθμός των εργαζομένων αποτελεί δυναμικό στοιχείο που μεταβάλλεται συνεχώς, ενδέχεται να επικαιροποιούνται τα στοιχεία που θα δοθούν στον ανάδοχο από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον το πλήθος των εργαζομένων μεταβληθεί κατά τουλάχιστον 10%. Σύμφωνα με τη νομοθεσία το προσωπικό, λόγω ειδικότητας, εντάσσεται και στις τρεις κατηγορίες (Α΄, Β’, Γ’) που ορίζει η νομοθεσία. Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας θα είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία και την Επιθεώρηση Εργασίας και θα καθορίζεται σε ώρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο για κάθε μια από τις κατηγορίες στις οποίες κατατάσσεται το προσωπικό, στη διάρκεια του έτους.

Β. Στην υποχρέωση του τεχνικού ασφαλείας είναι η σύνταξη, επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κίνδυνου (Μ.Ε.Ε.Κ), σε συνεργασία με το γιατρό εργασίας.

Η ανάθεση των Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας μπορεί να γίνει είτε σε μεμονωμένους εξωτερικούς συνεργάτες ή σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π) του αρ. 23 του Ν.3850/2010. Στην περίπτωση ΕΞ.Υ.Π.Π, αυτές οφείλουν να τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας με το χρόνο απασχόλησής τους. Το νομότυπο της ανάθεσης, η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής και το νομότυπο της σύμβασης θα ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου