Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 2016 με θέμα: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ" Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμια Ημέρας Νοσηλευτή, διοργανώνει, υπό την αιγίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ το Σάββατο 4  Ιουνίου 2016  στο  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Αίθουσα Καστελλάκη), Ώρες 8.00- 16.00 με θέμα: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετέχετε και να στηρίξετε τις εργασίες της Ημερίδας,         Θεωρούμε την συνεργασία σας πολύτιμη και απαραίτητη για την επιτυχή διεξαγωγή της. 

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διεξαγωγή Σάββατο 4  Ιουνίου 2016 - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Αίθουσα Καστελλάκη), Ώρα 8.00- 16.00 

 Το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας σε συνεργασία με τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων της Κρήτης και το τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμια Ημέρας Νοσηλευτή, διοργανώνει:
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 2016
με θέμα: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"
Παράλληλα στα πλαίσια εργασιών της ημερίδας θα διεξαχθούν στην αίθουσα «Καρούζου» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ σχετιζόμενα με το θέμα τις ημερίδας  
Καλούμε όλους τους συναδέλφους νοσηλευτές/τριες της Κρήτης να πλαισιώσουν και να στηρίξουν τις εργασίες της Ημερίδας, υποβάλλοντας τις εργασίες τους και συμμετέχοντας ενεργά στην οργάνωση και επιτυχή διεξαγωγή της

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Α. Γενικά

Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
 Αποστολή  περιλήψεων:  Ηλεκτρονικά,  ως συνημμένο  έγγραφο  Word    στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@enekritis.gr
Οι εργασίες θα πρέπει να σχετίζονται με το θέμα της ημερίδας
Η διάρκεια κάθε παρουσίασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 8 λεπτά

Β. Σύνταξη Κειμένου
1. Το κείμενο θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο σε αρχείο Word με γραμματοσειρά  Times New Roman 12 (cpi) σε μόνο διάστημα και να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να  αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
4. Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
5. Κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων σε παραπομπή (με αριθμό- δείκτη) θα πρέπει να αναφέρονται οι τίτλοι των συγγραφέων καθώς και ο χώρος εργασίας τους με πεζά γράμματα
6. Η αρίθμηση θα πρέπει να αναγράφεται επίσης με δείκτη στο όνομα του συγγραφέα που αντιστοιχεί,
7. Στις εργασίες ανασκόπησης θα πρέπει να αναφέρονται μέχρι δύο (2) συγγραφείς, ενώ στις ερευνητικές εργασίες μέχρι έξι (6) συγγραφείς.
8. η περίληψη της εργασία θα πρέπει να έχει δομή: Εισαγωγή – Σκοπός – Υλικό & Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα.

Γ. Οδηγίες διαμόρφωσης Ελεύθερων ή Αναρτημένων Ανακοινώσεων
Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η κατηγορία της εργασίας (ερευνητική εργασία ή βιβλιογραφική ανασκόπηση)
Περιλήψεις εργασιών χωρίς επαρκή στοιχεία ή με φράσεις όπως: «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λ.π. δεν θα γίνονται  δεκτές.

1.     Οδηγίες διαμόρφωσης Ελεύθερης ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης για Ερευνητική Μελέτη:
 Εισαγωγή: περιλαμβάνει 3-5 σειρές με πληροφορίες για τη διεθνή σημασία της μελέτης και τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόησή της.
Σκοπός: αναφέρεται συνοπτικά ο σκοπός της μελέτης.
Μέθοδος: περιγράφεται το υλικό της μελέτης και η ερευνητική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε.
Αποτελέσματα: αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα αποτελέσματα της μελέτης. Μπορεί να παρατεθεί επιπλέον ένας πίνακας ή γράφημα με αντίστοιχη επεξήγηση κάθε συμβόλου που χρησιμοποιείται.  
 Συμπεράσματα: θα πρέπει να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του γραπτού κειμένου, να είναι σαφή και περιεκτικά και να αναφέρουν τη συνάφεια της συγκεκριμένης μελέτης  με το θέμα της ημερίδας.   
2.      Οδηγίες διαμόρφωσης Ελεύθερης ή Αναρτημένης Ανακοίνωσης για Βιβλιογραφική Ανασκόπηση:
 • Εισαγωγή: περιλαμβάνει 4-5 σειρές με πληροφορίες για τη διεθνή σημασία της μελέτης του αναφερόμενου θέματος.
• Σκοπός: αναφέρεται ο σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.
• Μέθοδος: περιγράφεται η μεθοδολογία και οι πηγές (βιβλιογραφικές βάσεις) της ανασκόπησης
 • Αποτελέσματα: παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα αποτελέσματα των μελετών ή/και των ανασκοπικών αναφορών που βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία.
• Συμπεράσματα: θα πρέπει να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του γραπτού κειμένου, να είναι σαφή και περιεκτικά  και να αναφέρουν τη συνάφεια της συγκεκριμένης εργασίας ανασκόπησης  με το θέμα της ημερίδας. 

Με εκτίμηση 

Για το ΔΣ του 5ου ΠΤ Κρήτης της ΕΝΕ

         Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Σταυρουλάκης Στυλιανός           Βογιατζιδάκη Ευτυχία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου