Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Αίτημα να εφαρμόζεται η διάταξη για αποζημίωση της οφειλόμενης κανονικής άδειας σε εργαζόμενους Ι.Δ. σε περίπτωση λύσης της σύμβασης


Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου απέστειλε έγγραφο προς τη διοίκηση του ΓΝΑΝ με το αίτημα να εφαρμόζεται η διάταξη για αποζημίωση της οφειλόμενης κανονικής άδειας  σε εργαζόμενους Ι.Δ. σε περίπτωση λύσης της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

 Στο Προεδρικό Διάταγμα 410/1988  (ΦΕΚ Α΄191/30.08.1988) “Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο άρθρο 20 παρ. 4 αναφέρονται τα παρακάτω:

“4.Αν λυθεί η σχέση εργασίας μισθωτού με οποιοδήποτε τρόπο, πριν λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε, αν του εχορηγείτο η άδεια. “

Επειδή  υπάρχουν περιπτώσεις πρώην συναδέλφων που  εργάζονταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Νοσοκομείο, λύθηκε η σχέση εργασίας τους με διάφορους τρόπους (λήξη σύμβασης, παραίτηση) και έχουν αιτηθεί την καταβολή των αποδοχών που θα έπαιρναν αν τους χορηγούνταν η κανονική άδεια που τους οφείλεται, παρακαλούμε να εφαρμόζεται η  παραπάνω νομική διάταξη και να καταβάλλονται οι ανάλογες αποδοχές για την οφειλόμενη κανονική άδεια στους συμβασιούχους που λύεται η σύμβαση τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου